تبلیغات
جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ - ✗✗

جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ

◄بــه نــام خـــدایے که دغدغــه ے از دســــت دادنــش را نــــداریـــم .. !►

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

✗✗

نـﮧ لیواטּ بزرگ پر از قهوه دارم

نـﮧ سیگارے ڪـﮧ لاے انگشتانم بذارم

نـﮧ موهایم ڪوتاه ڪوتاه است

نـﮧ ڪافـﮧ اے میشناسم سرב و تاریڪ

ڪـﮧ پاتوقش ڪنم

مـטּ هیچ چیزم بـﮧ آבم هاے افسرבه نمـے خورב

اما افسرבگـے ڪـﮧ شاخ و בم نـבارב

בلیل آنچنانـے هم نمـے خواهـב

نبوב تو براے یـڪ عمر افسرבگـے ڪافیست

[ چهارشنبه 4 دی 1392 ] [ 07:19 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]